D&L AnswerSheet V0.4(beta)

卡尔·史瓦西在一战战壕里推导出了爱因斯坦的场方程的方程解。这意味着他在敌人的领土上阅读论文,在战火纷飞的环境里给爱因斯坦写信,埋骨战场时才发表了自己的论文。他1915年找到方程的解法,1916年就死在前线。

+ 选择试题:

+ 注意事项

-------------------------------

+ 查看已提交的成绩报告(答题时不用填):

请输入4位查询代码:

+ 本题库当前习题总数: 32703

管理登陆
返回主页